กระบวนการพิจารณาคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

ภารกิจ การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง กระบวนการพิจารณาคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 1. ยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (ขต. 2) 2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอจดทะเบียน และเสนอนายทะเบียนมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นคำขอฯ 3. ตรวจสอบหลักฐานการวางหลักประกันของผู้ยื่นคำขอ 4. รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบ