ข้อมูลการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

เลขทะเบียน, ชื่อนิติบุคคล/เลขทะเบียนนิติบุคคล/ชื่อบุคคล, วันที่รับจดทะเบียน, ประเภทสินค้า/บริการ, วิธีการส่งสินค้า, สถานะ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
* อีเมลผู้ติดต่อ directsale@ocpb.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • อื่นๆ
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา นายทะเบียน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน, OCPB Direct : ระบบจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ค้นหา ข้อมูลการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง จากชื่อผู้ประกอบธุรกิจ/เลขทะเบียนนิติบุคคล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://ocpbdirect.ocpb.go.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ocpb-admin
สร้างในระบบเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 กรกฎาคม 2564